Graaf Obstacle Run, gevestigd aan Gageldijk 2a, Lochem, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.graafobstaclerun.nl
Gageldijk 2a, Lochem
R. ter Wee is de Functionaris Gegevensbescherming van Graaf Obstacle Run Hij/zij is te bereiken via info@graafobstaclerun.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Graaf Obstacle Run verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Persoonsgegevens die wij verwerken Graaf Obstacle Run verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Graaf Obstacle Run verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@graafobstaclerun.nl, dan verwijderen wij deze
informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Graaf Obstacle Run verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Graaf Obstacle Run neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Graaf Obstacle Run bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: – De bankgegevens worden binnen een half jaar na betaling verwijderd. – Het e-mailadres en de naam wordt twee jaar na de laatste deelname aan de Graaf
Obstacle Run verwijderd. Delen van persoonsgegevens met derden Graaf Obstacle Run verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Graaf Obstacle Run gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-er
mee/ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@graafobstaclerun.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Graaf Obstacle Run zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Graaf Obstacle Run wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Graaf Obstacle Run neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@graafobstaclerun.nl.